Отримання та переоформлення ліцензій

25.05.2017

Фінансовим установам, які провадять діяльність з надання послуг фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг факторингу; довірчого управління фінансовими активами, до 10.06.2017 року слід отримати або переоформити ліцензії.

В разі провадження діяльності та надання фінансових послуг без отримання ліцензії, Нацкомфінпослуг застосовуватиме штрафні санкції у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Асоціація «Об’єднання фінансових установ» 29.03.2017 р. проводила семінар «ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙ та НОВІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ» і дуже приємно зазначити, що всі хто взяв участь у ньому, вже отримали або переоформили ліцензії.

За підсумком семінару ОФУ надає свої рекомендації щодо отримання та переоформлення ліцензій.

  

Щодо вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

2 березня 2015 року прийнято Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (надалі – Закон про ліцензування), що набрав чинності 28.06.2015. Цим Законом визначено, зокрема, виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензування та уніфіковано порядок ліцензування.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що Нацкомфінпослуг видає ліцензії:

- для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Відповідно до цих законів було розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 7 грудня 2016 року № 913Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Відтепер, Нацкомфінпослуг видає ліцензії на:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • надання послуг з фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств;
 • послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
 • послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • надання послуг з факторингу;
 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
 • управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;
 • довірче управління фінансовими активами.

Ліцензії видаються на необмежений строк.

Ліцензії, які були діючими станом на 28.06.2015 (день набрання чинності Законом про ліцензування), продовжують діяти (частина шоста статті 21 цього Закону), проте, окремі види діяльності і назви ліцензій змінено.

Так, відповідно до  Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 діючі ліцензії «на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів»  переоформлені на ліцензії «на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту».

Переоформлення, яке відбулось згідно із Розпорядженням №163, пов’язано зі звуженням видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Тобто, є види діяльності, наприклад «надання кредитів за рахунок залучених коштів», які не потребують отримання окремої ліцензії.

В той же час, не зважаючи на те, що ліцензії не потрібно переоформлювати, фінансові установи (ліцензіати) зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог нових Ліцензійних умов та подати до Нацкомфінпослуг визначені документи та відомості.

Так, фінансові установи, які здійснюють діяльність з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, мали до 10.02.2017 подати до Нацкомфінпослуг наступні документи:

 • опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);
 • анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо, додаток 2 до Ліцензійних умов).

Фінансові установи, які не отримали ліцензії, але проводять діяльність, наприклад, з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту і внесені до 10.12.2016 до Державного реєстру фінансових установ, мають подати до 10.06.2017 до Нацкомфінпослуг, наступні документи:

 • заяву (додаток 1 до Ліцензійних умов);
 • опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов),
 • анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо) (додаток  2 до Ліцензійних умов),
 • примірні договори про надання фінансових послуг.

Ці вимоги при наявності перелічених умов стосуються також суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг:

 • фінансового лізингу;
 • надання гарантій та поручительств;
 • надання послуг факторингу;
 • довірчого управління фінансовими активами.

Вимоги Ліцензійних умов на цих суб’єктів господарювання поширюються з 10.06.2017.

Роз’яснення окремих вимог Ліцензійних умов до документів для отримання ліцензій надані в інформаційних повідомленнях Нацкомфінпослуг (назви та посилання на них додаються нижче).

Щодо підготовки документів для отримання ліцензій на: надання послуг з фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг з факторингу

Для отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови), здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, складену згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

До заяви про отримання ліцензій здобувачем ліцензії додаються такі документи:

 • фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;
 • анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2 до Ліцензійних умов);
 • опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);
 • документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • внутрішні правила надання фінансових послуг;
 • примірні договори про надання фінансових послуг.

Заяву та документи, що додаються до заяви, необхідно подавати в оригіналі (крім документа, передбаченого пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

***

З метою уникнення помилок, які здобувачі ліцензії/ліцензіати допускають у документах, поданих для отримання ліцензії, зменшення кількості рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії звертаємо увагу на типові порушення вимог законодавства, які допускаються зазначеними учасниками ринку фінансових послуг, а саме:

 1. заява про отримання ліцензії, яка подається фінансовими компаніями та документи, що додаються до неї, містять серед інших, фінансові послуги суміщення яких не дозволено законом, зокрема, залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов‘язанням щодо наступного їх повернення, що є порушенням вимог пункту 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови);
 2. анкети керівника/головного бухгалтера фінансової установи, форма яких встановлена додатком 2 до Ліцензійних умов, не містять дати складання, а також не містять інформації про строк чинності документа, що підтверджує проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера згідно професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, що є порушенням вимог абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов;
 3. інформація щодо назви видів фінансових послуг, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, не відповідає інформації щодо назви фінансових послуг, передбачених статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) та пунктом 4 Ліцензійних умов, що є порушенням вимог пункту 36 Ліцензійних умов;
 4. подання копій примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, що суперечить абзацу третьому підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, оскільки потрібно подавати оригінали примірних договорів;
 5. примірні договори зі споживачами фінансових послуг (далі – примірні договори) не містять підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону, надана клієнту, як це передбачено пунктом 9¹ частини першої статті 6 Закону, що є порушенням вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
 6. примірні договори не містять інформації щодо порядку зміни і припинення дії договору, яка передбачена пунктом 8 частини першої статті 6 Закону, що є порушенням абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
 7. примірні договори, які стосуються надання споживчого кредиту (далі – Договори споживчого кредиту), не містять інформації щодо детального розпису сукупної вартості кредиту для споживача (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням вартості всіх послуг, пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання кредиту, що є порушенням вимог абзацу шостого частини четвертої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі − Закон № 1023) та абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
 8. Договори споживчого кредиту, не містять інформації про річну відсоткову ставку, що є порушенням абзацу дев’ятого частини четвертої статті 11 Закон № 1023, абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
 9. у Договорах споживчого кредиту зазначаються строки дострокового повернення кредиту, які суперечать строкам, зазначеним у пункті 1 частини десятої статті 11 Закону № 1023, в частині затримання сплати частини кредиту та/або відсотків за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше на три календарних місяці;
 10. примірні договори не містять посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, що є порушенням абзацу 9 пункту 24 Ліцензійних умов;
 11. підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі,  а саме: здобувачем ліцензії не подано фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітних даних здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що є порушенням абзацу другого пункту 18 Ліцензійних умов;
 12. у здобувача ліцензії/ ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії є невиконаний захід впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання), що є порушенням пункту 11 Ліцензійних умов.

Учасникам ринку слід звернути увагу на зазначені порушення вимог законодавства та не допускати їх при розробці та поданні документів для отримання ліцензії. (https://nfp.gov.ua/news/1687.html)

Окремо, слід звернути увагу на таке.

Відповідно до змін, внесених 26.11.2015 до Закону про ліцензування (набрали чинності з 13.12.2015) ліцензія оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (у вигляді запису про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Отже, ліцензія у паперовому виді більше не друкується та не надається.

Проте, запис у ЄДР про наявність у фінансової установи ліцензії (-ій) поки що не здійснюється і буде активований пізніше.

Сьогодні отримати інформацію про наявність ліцензії фінансової установи можна, скориставшись Комплексною інформаційною системою (КІС) Нацкомфінпослуг або звернувшись до Нацкомфінпослуг із запитом про надання копії рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії.

 

Рекомендації: 
Рекомендації фінкомпаніям

Додати коментар

Поділитися: