Про проект Положення, спрямованого на обмеження ризиків у діяльності фінкомпаній

08.02.2018

Об’єднання фінансових установ звернулося з листом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у якому підтримало загальну ідею проекту Положення, спрямованого на обмеження ризиків у діяльності фінансових компаній та захист майнових прав споживачів фінансових послуг і висловило вдячність фахівцям Комісії за виважений підхід та обговорення проекту з ринком.

Нагадаємо, проект Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями розглядався на відкритому засіданні Нацкомфінпослуг 1 лютого цього року. За результатами плідної дискусії, регулятор прийняв рішення відкласти розгляд Положення до його обговорення з учасниками ринку на семінарі ОФУ 7 лютого, що, в результаті, і було зроблено.

Детально обговоривши проект Положення, учасники семінару прийшли до висновку, що документ слід прийняти та, на підставі аналізу фінансової звітності фінансових компаній за два-три квартали 2018 року, розглянути та прийняти уточнюючі зміни та доповнення до Положення.

Водночас, за підсумками обговорення проекту, ОФУ також запропонувало Нацкомфінпослуг розглянути такі пропозиції.

1. Проектом Положення запроваджується поділ фінансових компаній на групи А та Б та встановлюються фінансові нормативи, яких повинні дотримуватися фінкомпанії, віднесені до певної групи. Фінансові компанії групи Б одночасно з нормативом основного капіталу (який встановлений для групи А) також повинні виконувати чотири додаткових нормативи (коефіцієнти адекватності власного капіталу, поточної ліквідності, ризику стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб і норматив великих ризиків).

При цьому до групи Б пропонується віднести фінансові компанії, які надають фінансові послуги за рахунок залучених коштів (в проекті Положення замість «залучених коштів» вживається словосполучення «за рахунок коштів, отриманих на інших підставах, ніж визначені абзацом другим цього пункту») та/або надають такі послуги як гарантії та поручительства.

Стосовно фінансових компаній, які надають гарантії та поручительства, запровадження зазначених чотирьох додаткових фінансових нормативів є цілком доречним, адже у випадку невиконання ними своїх зобов’язань за виданими гарантіями чи поручительствами втрати нестимуть клієнти таких компаній. Тому регулятор повинен контролювати, щоб такі компанії були здатними своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями, мали достатній обсяг ліквідних активів та обмежували концентрацію своїх ризиків з пов’язаними особами.

Водночас, стосовно інших фінансових компаній, віднесених до групи Б, а саме тих, які надають фінансові послуги за рахунок залучених коштів, ОФУ вважає, що для них не слід запроваджувати чотири вищезазначені нормативи. Це зумовлено тим, що на сьогодні законом встановлено заборону залучення коштів від фізичних та юридичних осіб тими фінансовими установами, які не є кредитними. Єдиним виключенням є залучення коштів від інших фінансових установ, як це передбачено Ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів.

На даний час основним джерелом залучення коштів фінансовими компаніями є банківські кредити. Під час видачі кредитів банки самостійно оцінюють платоспроможність таких фінансових компаній і використовують свої власні методики під час прийняття рішення про видачу кредиту фінансовій компанії. Для захисту майнових інтересів банків навряд чи будуть корисними фінансові нормативи, які пропонує ввести Нацкомфінпослуг, адже методики, які застосовують банки, є більш складними, враховують набагато більше показників та критеріїв, а також ґрунтуються на багатьох джерелах інформації. Це пояснюється тим, що банки, як ніхто інший, зацікавлені в поверненні виданих кредитів.

У зв’язку з цим, запровадження чотирьох вищезазначених нормативів є недоцільним для тих фінансових компаній, які не надають гарантій (порук), а займаються іншими видами фінансових послуг за рахунок залучених коштів банків чи інших фінансових установ.

Таким чином, ОФУ пропонує визначити, що до групи Б належать виключно ті фінансові компанії, які надають фінансові послуги з надання гарантій та поручительств. Це дасть змогу не перевантажувати ринок вимогами, які не матимуть практичного значення для захисту споживачів фінансових послуг.

2. Розділом ІІІ проекту Положення запроваджуються вимоги щодо залучення фінансовою компанією субординованого боргу. Водночас, у цьому розділі немає норми, на підставі якої до фінансової компанії, що залучила субординований борг та завдяки цьому виконує норматив основного капіталу, не будуть застосовуватися заходи впливу у разі, якщо у такої фінансової компанії розмір власного капіталу є меншим мінімального розміру, установленого законодавством.

У зв՚язку з цим ОФУ пропонує розділ ІІІ проекту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фінансова компанія, яка залучила субординований борг на умовах цього Положення та виконує норматив основного капіталу, протягом строку виконання цього нормативу вважається такою, що додержується вимог щодо мінімального розміру власного капіталу, установленого законодавством».

ОФУ вважає, що запровадження цієї норми внесе ясність в питання про те, як розуміти словосполучення «врахування субординованого боргу до власного капіталу», яке вживається по тексту проекту Положення, і які наслідки спричинює таке «врахування» для фінансової компанії і регулятора.

3. У пункті 1 розділу V проекту Положення визначено, що ризик фінансової компанії стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб вважається великим, якщо його сума становить або перевищує 10% власного капталу. Також пунктом 3 цього ж розділу визначено норматив великих ризиків, а саме: фінансова компанія не може нести великі ризики, що в сумі перевищують восьмикратний розмір власного капіталу.

Водночас, у проекті Положення відсутнє визначення поняття «ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб», що в свою чергу не дає змогу визначити (порахувати) його суму, а отже неможливо визначити норматив великого ризику, що встановлений пунктом 3 розділу V.

У зв’язку з цим, ОФУ пропонує доповнити розділ V проекту Положення новим пунктом такого змісту:

«1. Ризиком стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб
уважається сукупність вимог фінансової компанії за операціями з факторингу, фінансового лізингу, позиками, кредитами, а також гарантіями, поруками, облігаціями, векселями та іншими фінансовими зобов'язаннями, наданими фінансовою компанією одній особі або групі пов'язаних осіб.

При застосуванні цієї норми для заборгованості за операціями з факторингу, фінансового лізингу, позиками, кредитами, забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям, ризиком стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб уважається ризик за кожним окремим активом, що входить до складу такого забезпечення».

В свою чергу, Об’єднання фінансових установ висловлює вдячність Нацкомфінпослуг за прагнення дослухатися до думки учасників ринку під час запровадження нового законодавства.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

12.02.2018

За результатами обговорення проекту Постанови Кабміну про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінпослуг ОФУ підготувало та надало до Нацкомфінпослуг свої пропозиції

16.02.2018

Ризик фінансових установ визначатимуть за чотирма критеріями

06.02.2018

ОФУ взяло участь у робочій нараді з обговорення проекту Постанови Кабміну про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінпослуг