Положення про участь

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації фінансових інституцій
Протокол від 04.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  УЧАСТЬ
В АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ 

1.    Загальні положення
  
1.1. Положення про участь в Асоціації фінансових інституцій (далі – Положення про участь) регламентує порядок участі юридичних осіб (підприємств) в Асоціації фінансових інституцій (далі – АФІ або Асоціація), припинення участі, права та обов’язки. 
1.2. Учасником АФІ може бути юридична особа (підприємство), яка:
проводить діяльність на ринку фінансових послуг України, внесена до Державного реєстру фінансових установ та має відповідні ліцензії у сфері надання фінансових послуг; 
згодна виконувати обов'язки, що визначені цим Положенням, Статутом Асоціації та іншими документами АФІ, що регламентують питання діяльності Асоціації.

2.    Права та обов’язки учасників Асоціації фінансових інституцій 

2.1. Участь в Асоціації є добровільним і здійснюється на недискримінаційних засадах.

2.2. Учасники АФІ мають право:
- подавати до Асоціації пропозиції, спрямовані на захист професійних інтересів учасників ринку та вдосконалення законодавства, що регулює діяльність ринку фінансових послуг;
- брати участь у розробці та опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері ринку фінансових послуг;
- брати участь в обговоренні питань, що стосуються учасників ринку фінансових послуг;
- отримувати інформаційну підтримку та напрацьовані Асоціацією методичні рекомендації і консультації;
- брати участь у семінарах, практикумах й інших заходах АФІ, які проводить (організовує) Асоціація та підвищувати професійний рівень своїх працівників шляхом їх участі у вказаних заходах.

2.3. Члени Асоціації зобов'язані:
- виконувати вимоги чинного законодавства, Статуту Асоціації, цього Положення та інших документів АФІ, що регламентують питання діяльності Асоціації;
- надавати Асоціації інформацію про свою діяльність та її результати з метою забезпечення виконання статутних завдань;
- інформувати органи Асоціації про факти, які можуть впливати на діяльність Асоціації;
- сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей i завдань Асоціації та вживати заходи з усунення виявлених порушень законодавства, недоліків i помилок;
- сприяти розвитку співпраці на основі доброзичливості, взаємної поваги та підтримки;
- вчасно інформувати про зміни в організаційно-правовій формі, поштових реквізитів, зміни назви, місцезнаходження, керівників, контактних номерів телефонів тощо.


3.    Набуття статусу учасника Асоціації 

3.1. Для набуття статусу учасника АФІ зацікавлена особа подає до Асоціації відповідну письмову заяву (Додаток 1) та заповнену анкету  (Додаток 2). 
Подані заява та анкета розглядаються Радою Представників АФІ у 30-денний строк з дня їх надходження до АФІ.
3.2. Рішення про участь в АФІ приймає Рада Представників АФІ. 
Рішення про участь в АФІ приймається простою більшістю голосів учасників Ради Представників Асоціації і ґрунтується виключно на вимогах Статуту Асоціації, цього Положення та документів, наданих заявником до АФІ. 
3.3. Заявник стає учасником АФІ з моменту прийняття відповідного рішення Радою Представників АФІ. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово. Інформація про прийняття надання статусу учасника Асоціації розміщується на власному веб-сайті АФІ. 

4. Припинення участі в АФІ

4.1. Участь в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням або при виході учасника з Асоціації. 
4.2. Учасник АФІ може вийти з Асоціації за власним бажанням у будь-який час. Підставою для припинення участі є відповідна письмова заява за підписом повноважного представника такого учасника. 
Участь припиняється з дня розгляду такої заяви Радою Представників АФІ на найближчому засіданні від дати надходження такої заяви. 
4.3. Підставами для виключення члена з Асоціації є наявність наступних обставин:
а) учасник АФІ припиняється як юридична особа шляхом ліквідації;
б) Уповноважений орган регулювання ринку фінансових послуг виключає члена з Державного реєстру фінансових установ.
4.4. Рішення про виключення учасника з АФІ приймається Радою Представників Асоціації на найближчому засіданні від дня, коли стало відомо про наявність підстав для виключення учасника з Асоціації.
4.5. Інформація про вихід або виключення члена з Асоціації розміщується на власному веб-сайті АФІ. 
4.6. Особи, членство яких в Асоціації припинено, не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхньою участю в Асоціації.

5. Правонаступництво

5.1. У разі зміни організаційно-правової форми учасника АФІ до його правонаступника переходять усі права та обов’язки щодо участі в Асоціації.
У цьому випадку до Асоціації  подаються документи, що підтверджують правонаступництво, з урахуванням вимог, визначених пунктом 3.1. цього Положення та документів Асоціації про прийом до АФІ.
 
6. Порядок внесення змін до Положення
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами АФІ та набирають чинності з дня прийняття відповідного рішення.