Положення про членство

«ЗАТВЕРДЖЕНО»      

рішенням Загальних зборів      

 учасників Асоціації      

фінансових інституцій      

від 16.03.2017 р.      

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ЧЛЕНСТВО

В АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про членство в Асоціації фінансових інституцій (далі – Положення про членство) регламентує порядок набуття членства юридичними особами (підприємствами) в Асоціації фінансових інституцій (далі – АФІ або Асоціація), припинення членства, права та обов’язки членів АФІ.

1.2. Членом АФІ може бути юридична особа (підприємство), яка:

проводить діяльність на ринку фінансових послуг України, внесена до Державного реєстру фінансових установ та має відповідні ліцензії у сфері надання фінансових послуг;

згодна виконувати обов’язки, що визначені цим Положенням, Статутом Асоціації та іншими документи АФІ, що регламентують питання діяльності Асоціації.

 

2. Права та обов’язки членів Асоціації фінансових інституцій

 

2.1. Членство в Асоціації є добровільним і здійснюється на недискримінаційних засадах.

2.2. Члени АФІ мають право:

– подавати до Асоціації пропозиції, спрямовані на захист професійних інтересів учасників ринку та вдосконалення законодавства, що регулює діяльність ринку фінансових послуг;

– брати участь у розробці та опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері ринку фінансових послуг;

– брати участь в обговоренні питань, що стосуються учасників ринку фінансових послуг;

– отримувати інформаційну підтримку та напрацьовані Асоціацією методичні рекомендації і консультації;

– брати участь у семінарах, практикумах й інших заходах АФІ, які проводить (організовує) Асоціація та підвищувати професійний рівень своїх працівників шляхом їх участі у вказаних заходах.

2.3. Члени Асоціації зобов’язані:

– виконувати вимоги чинного законодавства, Статуту Асоціації, цього Положення та інших документів АФІ, що регламентують питання діяльності Асоціації;

– надавати Асоціації інформацію про свою діяльність та її результати з метою забезпечення виконання статутних завдань;

– інформувати органи Асоціації про факти, які можуть впливати на діяльність Асоціації;

– сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей i завдань Асоціації та вживати заходи з усунення виявлених порушень законодавства, недоліків i помилок;

– сприяти розвитку співпраці на основі доброзичливості, взаємної поваги та підтримки;

– вчасно інформувати про зміни в організаційно-правовій формі, поштових реквізитів, зміни назви, місцезнаходження, керівників, контактних номерів телефонів тощо.

 

  • Членство в Асоціації не передбачає права участі у Загальних зборах учасників Асоціації, а також права обирати та бути обраними в органи управління Асоціації.

 

3. Набуття членства в Асоціації

 

3.1. Для набуття членства в АФІ зацікавлена особа подає до Асоціації відповідну письмову заяву (Додаток 1) та заповнену анкету  (Додаток 2).

Подані заява та анкета розглядаються Радою Представників АФІ у 30-денний строк з дня їх надходження до АФІ.

3.2. Рішення про набуття членства в АФІ приймає Рада Представників АФІ.

Рішення про набуття членства в АФІ приймається простою більшістю голосів учасників Ради Представників Асоціації і ґрунтується виключно на вимогах Статуту Асоціації, цього Положення та документів, наданих заявником до АФІ.

3.3. Заявник набуває статусу члена АФІ з моменту прийняття відповідного рішення Радою Представників АФІ. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово. Інформація про прийняття до членів Асоціації  розміщується на власному веб-сайті АФІ.

 

4. Припинення членства в АФІ

 

4.1. Членство в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням або при виході члена з Асоціації.

4.2. Член АФІ може вийти з Асоціації за власним бажанням у будь-який час. Підставою для припинення членства є відповідна письмова заява за підписом повноважного представника такого члена.

Членство припиняється з дня розгляду такої заяви Радою Представників АФІ на найближчому засіданні від дати надходження такої заяви.

4.3. Підставами для виключення члена з Асоціації є наявність наступних обставин:

а) член ОФУ припиняється як юридична особа шляхом ліквідації;

б) Уповноважений орган регулювання ринку фінансових послуг виключає члена з Державного реєстру фінансових установ.

4.4. Рішення про виключення члена з АФІ приймається Радою Представників Асоціації на найближчому засіданні від дня, коли стало відомо про наявність підстав для виключення члена з Асоціації.

4.5. Інформація про вихід або виключення члена з Асоціації розміщується на власному веб-сайті АФІ.

4.6. Особи, членство яких в Асоціації припинено, не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхнім членством в Асоціації.

 

5. Правонаступництво

 

5.1. У разі зміни організаційно-правової форми члена ОФУ до його правонаступника переходять усі права та обов’язки щодо членства в Асоціації.

У цьому випадку до Асоціації  подаються документи, що підтверджують правонаступництво, з урахуванням вимог, визначених пунктом 3.1. цього Положення та документів Асоціації про прийом до членів  АФІ.

 

6. Порядок внесення змін до Положення

 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами АФІ та набирають чинності з дня прийняття відповідного рішення.